No Meio Fio

  
2
  
2
  
3
  
1
  
1
  
  
2
  
2
  
2
  
2
  
3